Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„КАТЕКО“ ООД успешно изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500
000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със
сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-
5616 -C01.
Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията
COVID-19.
Общата стойност на полученото финансиране: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
Период на изпълнение: 28.10.2021 г. – 28.01.2022 г.